ABLAZE

Przedmiotem niniejszego tekstu jest regulacja warunków korzystania Sklepu internetowego pod nazwą „ABLAZE” pod adresem ablaze.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela sklepu. Każdy Klient z chwilą zakupu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: ablaze.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest Cosmos Media Mateusz Kuś(NIP:9680999911)z siedzibą na Wolicy 84, 62-872 Godziesze Wielkie, zwany w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adresem e-mail shop@ablaze.pl
 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań systemowych.
 6. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta e-mail.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówień dokonuję się na stronie ablaze.pl
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuję email z informacją o jego przyjęciu
 4. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia, powiększonej o koszty dostawy.

6.Informacje podane przez klienta wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 1. Klient ma prawo do zmian w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem: shop@ablaze.pl
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 3. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 4. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formy płatności dostępne w sklepie internetowym to:

– tradycyjny przelew bankowy

– przelew elektroniczny online

– karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji.

CZAS REALIZACJI:

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia.
 5. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską.

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamację należy przesłać na adres: Wolica 84, 62-872 Godziesze Wielkie
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji Formularz reklamacji jest dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: shop@ablaze.pl
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn.zm.).
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: Wolicy 84, 62-872 Godziesze Wielkie
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot środków realizowany jest w tej samej formie w jakiej dokonywana była płatność, lub innej po wcześniejszym ustaleniu z klientem. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu środków na konto klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 6. Właściciel sklepu ma prawo do niezaakceptowania zwrotu towaru w przypadku kiedy zwracany produkt nie spełnia warunku zwrotu towaru.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych
 4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. Postanowienia końcowe
 5. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej shop@ablaze.pl
 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.